Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Стрельцов Володимир Iзосимович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Слов'янский крейдо-вапняний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00290587
4. Місцезнаходження
Донецька , Слов'янський, 84162, смт. Черкаське, не має
5. Міжміський код, телефон та факс
(067) 621-67-86 (067) 621-64-87
6. Електронна поштова адреса
Pratskvz@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у 77 Цiннi папери України   25.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки п. 3 Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
п. 4 Посада корпоративного секретаря на товариствi не створювалась.
п. 5 Iнформацiя про рейтинговi агенства не заповнювалась оскiльки товариство не користується послугами рейтингових агенств.
п. 6 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
п. 10 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
п. 11 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
п. 12 2) Товариство не проводило випуску облiгацiй.
п. 12 3) Товариство не проводило випуску iнших цiнних паперiв.
п. 12 4) Товариство не має похiдних цiнних паперiв.
п. 12 5) Протягом звiтного року товариство не проводило викуп власних акцiй.
п. 13 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
п. 15 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
п. 18 Товариство i не проводило випуску iпотечних облiгацiй.
п. 19 Оскiльки товариство не проводило випуску iпотечних облiгацiй - склад, структура i розмiр iпотечного покриття вiдсутнi.
п. 20 Товариство не має кредитних договорiв (договорiв позик).
п. 21 Товариство i не проводило випуску iпотечних сертифiкатiв.
п. 22 Товариство не має iпотечних активiв.
п. 23 ФОН i не створювалось.
п. 24 Товариство не проводило випуску сертифiкатiв ФОН.
п. 25 Осiб якiб володiли сертифiкатами ФОН не має.
п. 26 Розрахунок чистих активiв ФОН не проводився, оскiльки ФОН у 2013 роцi не створювалось.
п. 27 Правила ФОН не розроблялись.
п. 29 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
п. 31 Рiчна фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами не готувалась.
п. 32 Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнювався, оскiльки товариство не проводило емiсiї цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Слов'янский крейдо-вапняний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01334383
3. Дата проведення державної реєстрації
08.12.1994
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
1200.70
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
106
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей
08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
10. Органи управління підприємства
Не заповнюють акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Краматорське вiддiлення АТ "Брокбiзнесбанк"
2) МФО банку
300249
3) поточний рахунок
26002029100001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Краматорське вiддiлення АТ "Брокбiзнесбанк"
5) МФО банку
300249
6) поточний рахунок
26002029100001

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Видобування крейди придатної для виробництва будiвельного вапна 513 23.04.1996 Державна служба геологiї та надр України 23.04.2016
Опис Лiцензiя (спецiальний дозвiл) видана строком на 20 рокiв. По закiнченню строку дiї планується подовження спцiального дозволу
 
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 1571.11.14-14.12.0 05.09.2011 Держгiрпромнагляд 05.09.2016
Опис Дозвiл на проведення робiт та експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки у гiрничьому цеху пiдприємства. По закiнченню термiну дiї дозволу планується продовження термiну дiї дозволу.
 
Виконання робiт пiдвищеної небезпеки 0547.12.14 21.03.2012 Держгiрпромнагляд 21.03.2017
Опис Виконання робiт пiдвищеної небезпеки на територiю промислового майданчика пiдприємства. По закiнчення строку дiї дозволу планується подовження термiну дiї.
 
Водокористуванння УКР-ДОН-5667 25.09.2013 Департамент екологiї та природних ресiрсiв Донецької обласної державної адмiнiстрацiї 01.09.2016
Опис Дозвiл на спецiальне водокористування видобування питної води для власних потреб, та скид очищених стiчних вод до поверхневого водного об'єкту. По закiнченню термiну дiї дозволу планується продовжити термiн дiї дозволу
 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел 1424256500-76 22.05.2009 Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в Донецькiй обл 22.05.2014
Опис Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел виданий строком на п'ять рокiв по закiнченню строку дiї планується отримати новий дозвiл
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Замiсник Голови Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павенко Олександр Панасович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища, Харкiвський Державний Унiверситет, економiка пiдрприємства
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Жан"
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 Три роки
9) Опис
Зобов"язаний: - укладення трудових контрактiв з посадовими особами Товариства (Директором, його заступниками, особами, визначеними по пiдлеглостi вiдповiдно до структури управлiння);
делегування частини своїх повноважень Директоровi Товариства на пiдставi рiшень Наглядової Ради з визначенням термiну таких повноважень;
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- обрання та вiдкликання повноважень Директора;
- затвердження умов цивiльно-правових, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року) та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 цього Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Вперше було обрано 26.04.2010р.
Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 44 роки.
Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- Директор ТОВ "Жан".
В даний час обiймає посаду Замiсника Голови Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ".
за сумiцниством - приватний пiдприємець, м. Словянськ Довженко 8.
У 2013 роцi переобрано до складу Наглядової Ради, подовжено повноваження строком на три роки.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iсик Людмила Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Краматорський комерцiйний технiкум, Словянський державний педагогiчний унiверсiтет, економiст бухгалтер
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод" заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.09.2009 Без обмеження строку дiї повноважень
9) Опис
Зобов"язаний:
- своєчасно та квалiфiковано виконувати свої функцiональнi обов'язки;
- здiйснювати методичне керiвництво i координацiю дiяльностi роботи всiх дiлянок пiдприємства з розробки перспективних i поточних планiв, а також заходи по вдосконаленню господарського механiзму, економiчної роботи, виявлення та використання внутрiшньогосподарських резервiв;
- органiзовувати фiнансову дiяльнiсть пiдприємства з метою забезпечення фiнансовими ресурсами завдань плану, своєчасностi платежiв по зобов'язанням у бюджети вiдповiдних рiвнiв;
- визначати розмiри доходiв i витрат, кредитнi взаємовiдносини;
- органiзовувати впровадження та функцiонування програмного продукту 1С: Пiдприємство, в сферi бухгалтерського, податкового облiку та аналiзу господарської дiяльностi, рацiональної бухгалтерської та облiкової документацiї, що застосовується на пiдприємствi;
- удосконалювати методи фiнансового управлiння пiдприємством;
- впроваджувати iнновацiйнi програмнi продукти фiнансового менеджменту, облiку та звiтностi;
- будувати стабiльнi вiдносини з банкiвськими структурами щодо можливого залучення короткострокового i довгострокового капiталу;
- визначити можливiсть використання альтернативних фiнансових стратегiй;
- контролювати "робочий капiтал", гнучкiсть структури капiталу, витрати;
- керувати роботою по своєчасному формуванню договiрних вiдносин з постачальниками i споживачами до 01 грудня поточного року;
- органiзовувати та аналiзувати процес укладання та переукладання договорiв зi стратегiчними партнерами виробництва при можливих змiн умов спiвпрацi;
- контролювати виконання законодавчих актiв України щодо фiнансової дiяльностi пiдприємства;
- забезпечувати та стимулювати виконання прогнозу надходжень грошових коштiв вiд споживачiв;
- вивчати, аналiзувати i оцiнювати ситуацiю на ринку по стратегiчним споживачам;
- здiйснювати керiвництво по формуванню фiнансового плану на наступний рiк до 15 грудня поточного року;
- органiзовувати i контролювати економiчний супровiд фiнансової та господарської дiяльностi пiдприємства;
- вiдстежувати змiну фiнансового ринку i стратегiй фiнансових iнститутiв;
- контролювати виконання договiрних вiдносин з пiдрядними органiзацiями та постачальниками в рамках певної даним контрактом сфери вiдповiдальностi;
- визначати посадовi права та обов'язки працiвникiв бухгалтерiї; беззастережно виконувати вимоги, вказiвки i розпорядження Адмiнiстрацiї, якi мають вiдношення до виконання Працiвником функцiй, передбачених цим контрактом, якщо цi вимоги, вказiвки i розпорядження не суперечать умовам контракту i чинному законодавству;
- виконувати всi функцiональнi вимоги, визначенi Положенням про пiдроздiл та посадовою iнструкцiєю по данiй професiї;
- вивчати, опановувати i здiйснювати робочi процеси вiдповiдно до вимог iнтегрованої системи менеджменту якостi та екологiї вiдповiдної стандартам 180 -9001 i 180 14001;
- володiти навичками роботи з програмним забезпеченням на ПК в рамках локальної мережi ПрАТ "СКВЗ;
- постiйно пiдвищувати рiвень знань, як за межами пiдприємства, так i шляхом самоосвiти;
- нести вiдповiдальнiсть за розвиток i формування кадрового потенцiалу у пiдпорядкованому пiдроздiлi;
- виконувати трудовий розпорядок, правила охорони працi та технiки безпеки, мати навички володiння органiзацiйною технiкою;
- дотримуватися конфiденцiйностi та комерцiйну таємницю, вiдноситься до його посадових обов'язкiв i роботi суспiльства в цiлому;
- брати участь у здiйсненнi iдентифiкацiї та ранжуваннi екологiчних аспектiв пiдроздiлу.
- контролювати дотримання пiдлеглими виконання Природоохоронною полiтики, процедур iнтегрованої системи менеджменту якостi та екологiї;
Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 17 рокiв. В даний час обiймає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "СКВЗ".
Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод" - заступник головного бухгалтера.
На iнших пiдприємствах посад не займає.
Змiн протягом року щодо займаної посади не вiдбувалось.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядовоi Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савченко Ганна Якiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Харкiвський Український полiтехнiчний iнститут, хiмiчна технологiя керамiки та огнеупорiв
6) стаж керівної роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Слов`янський керамiчний комбiнат, Зам. директора з якостi, керiвник ВТК, керiвник вiддiлу маркетингу до 2005 р.
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 Три роки
9) Опис
Зобов"язаний: - - укладення трудових контрактiв з посадовими особами Товариства (Директором, його заступниками, особами, визначеними по пiдлеглостi вiдповiдно до структури управлiння);
делегування частини своїх повноважень Директоровi Товариства на пiдставi рiшень Наглядової Ради з визначенням термiну таких повноважень;
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- обрання та вiдкликання повноважень Директора;
- затвердження умов цивiльно-правових, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року) та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 цього Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Вперше було обрано 05.08.2005р.
Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 46 рокiв.
Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- Керiвник офiсу
В даний час обiймає посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ".
За сумiцниством займає посаду керiвника представництва ПрАТ "СКВЗ" в м. Слов'янськ.
У 2013 роцi переобрано до складу Наглядової Ради, подовжено повноваження строком на три роки.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавала
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї (Ревiзор)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Копил Вiталiй Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Рiвненський унiверситет водного господарства Експерт з екологiї
6) стаж керівної роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод" iнженер-еколог
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 Без обмеження строку дiї повноважень
9) Опис
Згiдно Статуту Товариства одноособово виконує обов'яки Голови Ревiзiйної комiссiї (Ревiзора). Зобов"язаний 1) брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
3) своєчасно надавати виконавчому органу, Наглядовiй Радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 7 рокiв.
Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- Головний спецiалiст з органiзацiї управлiння якiстю виконуваних робiт та екологiї.
В даний час обiймає посаду Голови ревiзiйної комiссiї (Ревiзора) ПрАТ "СКВЗ".
Посад на iнших пiдприємствах не займає.
30 квiтня 2013 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Слов’янський крейдо-вапняний завод" (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 30.04.2013р.) звiльнено з посади Голову ревiзiйної комiсiї (ревiзора) – Iсик Людмилу Миколаївну у зв’язку iз призначенням Iсик Л.М. на посаду головного бухгалтера. Часткою у статутному капiталi не володiє. На момент звiльнення непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30 квiтня 2013 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Слов’янський крейдо-вапняний завод" (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 30.04.2013р.) призначено на посаду Голови ревiзiйної комiсiї (ревiзора) – Копил Вiталiя Сергiйовича. Часткою у статутному капiталi не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стрельцов Володимир Iзосимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Донбаський iнститут технiки та менеджменту
6) стаж керівної роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПП Укрметиз, директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.08.2011 Без обмеження строку дiї повноважень
9) Опис
Зобов'язаний 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
6) щоквартально надавати до чергового засiдання Наглядової Ради звiт про свою роботу, надавати Наглядовiй Радi всю необхiдну iнформацiю про проведену роботу за мiрою необхiдностi.
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
6) щоквартально надавати до чергового засiдання Наглядової Ради звiт про свою роботу, надавати Наглядовiй Радi всю необхiдну iнформацiю про проведену роботу за мiрою необхiдностi.
Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 24 роки. В даний час обiймає посаду Директора ПрАТ "СКВЗ".
Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- Директор ПП Укрметиз.
Змiни протягом року у займанiй посадi не вiдбувалось.
На iнших пiдприємствах жодних посад не займає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Савченко Володимир Iллiч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Вища, краматорський iндустрiальний iнститут, пiдйомно-транспортнi машини та обладнання
6) стаж керівної роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Слов'янський керамiчний комбiнат, голова профкому до 1998 р.
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 Три роки
9) Опис
Зобов"язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства, керуватися в своїх дiях Законодавством України, особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, дотримуватись встановлених в Товариствi Правил, виступати у разi необхiдностi iнiцiатором позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок, складати трудовi контракти з посадовими особами, визначати умови оплати працi посадових осiб. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв.
- укладення трудових контрактiв з посадовими особами Товариства (Директором, його заступниками, особами, визначеними по пiдлеглостi вiдповiдно до структури управлiння);
делегування частини своїх повноважень Директоровi Товариства на пiдставi рiшень Наглядової Ради з визначенням термiну таких повноважень;
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- обрання та вiдкликання повноважень Директора;
- затвердження умов цивiльно-правових, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року) та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 цього Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Вперше було обрано 27.11.1998р.
Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 49 рокiв.
Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Голова Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ"
В даний час обiймає посаду Голови Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ".
На iнших пiдприємствах жодних посад не займає.
У 2013 роцi переобрано до складу Наглядової Ради, подовжено повноваження строком на три роки.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Замiсник Голови Наглядової Ради Павенко Олександр Панасович не отримано згоди 0 0.00000000000 0 0 0 0
Головний бухгалтер Iсик Людмила Миколаївна не отримано згоди 0 0.00000000000 0 0 0 0
Члена Наглядової Ради Савченко Ганна Якiвна не отримано згоди 0 0.00000000000 0 0 0 0
Директор Стрельцов Володимир Iзосимович не отримано згоди 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова Наглядової Ради Савченко Володимир Iллiч не отримано згоди 20104 83.71783126510 0 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї (Ревiзор) Копил Вiталiй Сергiйович не отримано згоди 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Усього 20104 83.71783126510 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа не отримано згоди 20104 83.71783126510 20104 0 0 0
Фiзична особа не отримано згоди 3540 14.74140084950 3540 0 0 0
Усього 23644 98.45923211460 23644 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2013
Кворум зборів** 83.71
Опис Порядок денний запропонований на засiданнi Наглядової Ради, пропозицiй до нього не надходило.
До порядку денного зборiв внесено:
1. Обрання голови i секретаря загальних зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 рiк (звiт директора Стрельцова В.I.).
4. Розподiл прибутку, або збиткiв товариства (звiт головного бухгалтера Iсик Л.М.).
5. Обрання членiв Наглядової Ради.
6. Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової Ради, звiту ревiзiйної комiсiї.
8. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
9. Про вчинення значних правочинiв, та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
10. Про призначення розпорядника рахунку в цiнних паперах, що вiдкритий в АТ «Укрексiмбанк».
Порядком голосування на загальних зборах згiдно статтi 43 пункту 1 вважається вiдкрите голосування.
Розглянувши питання порядку денного, збори вирiшили:
1. Обрати Головою чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» Савченко Володимира Iллiча. Секретарем чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» обрати Копил Вiталiя Сергiйовича. Затвердити регламент роботи зборiв.
2. Обрати лiчильну комiсiю чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» у наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї – Iсик Людмила Миколаївна
Члени лiчильної комiсiї – Будяк Павло Миколаєвич
3. Затвердити звiт Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. Звернути увагу на зовнiшнi та внутрiшнi ризики, на структуру збиткiв. Директору та Головному бухгалтеру знайти шляхи мiнiмiзацiї цих збиткiв, та вийти на прибуткову дiяльнiсть.
4. Взяти до уваги iнформацiю головного бухгалтера, та визначити неможливим виплату дивiдендiв. Директору звернути увагу на структуру собiвартостi продукцiї. Мiнiмiзувати реалiзацiю продукцiї без передплати.
5. Склад Наглядової Ради залишити без змiн.
6. Продовжити повноваження членiв наглядової Ради - Савченко В.I,, Павенко О.П., Савченко Г.Я. строком до 30.04. 2016 року.
7. Схвалити дiяльнiсть Товариства у пошуках нових шляхiв розвитку виробництва з метою забезпечення стабiльної роботи пiдприємства.
- Роботу Наглядової Ради за 2012 рiк визнати задовiльною.
- Роботу Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк визнати задовiльною.
8. У зв’язку iз призначенням Iсик Л.М. на посаду головного бухгалтера звiльнити її з посади голови ревiзiйної комiсiї (ревiзора). Головою ревiзiйної комiсiї (ревiзором) призначити Копил В.С.
9. Зважаючи на значну та довготривалу заборгованiсть акцiонерного товариства по сутi лiцензiйних договорiв вiд 30.05.2001р. та вiд 01.02.2005р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3 Закону України «Про акцiонернi товариства» за №514-IV вiд 17 вересня 2008 року iз змiнами та доповненнями, з метою подальшої ефективної дiяльностi акцiонерного товариства та пришвидшеного виходу з економiчної та фiнансової кризи, схвалити вчинення значних правочинiв вiдповiдно до сутi лiцензiйних договорiв вiд 30.05.2001р. та вiд 01.02.2005р. на повну суму заборгованостi по них без обмеження граничної вартостi, та по iнших фiнансових зобов’язаннях.
Доручити членам Наглядової Ради здiйснювати вище означенi дiї.
Окрiм того, дати згоду членам Наглядової Ради здiйснювати дiї по господарських, кредитних, та iнших договорах, надання в заставу основних фондiв, майна, майнових прав, земельних дiлянок, договорiв безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог iпотеко утримувача без звернень в судовi, виконавчi та iншi iнстанцiї.
10. Призначити розпорядником рахунку в цiнних паперах, що вiдкритий в АТ «Укрексiмбанк» Голову Наглядової Ради Савченко Володимира Iллiча.
Доручити Савченко Володимиру Iллiчу представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах iз публiчним акцiонерним товариством “Державний експортно-iмпортний банк України” (далi – Зберiгач), проводити вiдповiднi дiї щодо знерухомлення, перемiщення, матерiалiзацiї належних Товариству цiнних паперiв, пiдписувати вiд iменi Товариства розпорядження та iншi документи, якi стосуються рахунку в цiнних паперах, вiдкритого на iм’я Товариства в Зберiгача (далi – Рахунок у цiнних паперах), отримувати у Зберiгача виписки з Рахунку в цiнних паперах та iншi документи, якi стосуються Рахунку в цiнних паперах, подавати Зберiгачу розпорядження та iншi документи, якi стосуються Рахунку в цiнних паперах.
По всiх восьми пунктах порядку денного вiддано «за» - 20104 голосiв, 100 вiдсоткiв присутнiх на зборах голосiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23.06.2010 117/05/1/10 Донецьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000076244 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.050 24014 1200.700 100.000000000000
Опис Торгiв на бiржi не проводилось. Розмiщення закрите. Попереднi свiдоцтва скасовано у зв'язку з виходом
нового закону "Про акцiонернi товариства"
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 48238.000 48110.000 0.000 0.000 48238.000 48110.000
будівлі та споруди 22525.000 22460.000 0.000 0.000 22525.000 22460.000
машини та обладнання 16120.000 16099.000 0.000 0.000 16120.000 16099.000
транспортні засоби 2029.000 2005.000 0.000 0.000 2029.000 2005.000
інші 7564.000 7546.000 0.000 0.000 7564.000 7546.000
2. Невиробничого призначення: 632.000 596.000 0.000 0.000 632.000 596.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 115.000 112.000 0.000 0.000 115.000 112.000
транспортні засоби 9.000 8.000 0.000 0.000 9.000 8.000
інші 508.000 476.000 0.000 0.000 508.000 476.000
Усього 48870.000 48706.000 0.000 0.000 48870.000 48706.000
Опис Первiсна вартiсть (тис. грн.)
будiвлi та споруди виробничого призначення 61695
не виробничого призначення 0
машини та обладнання виробничого призначення 117364
не виробничого призначення 115
транспортнi засоби виробничого призначення 2695
не виробничого призначення 9
iншi виробничого призначення 10221
не виробничого призначення 515
Термiн використання з 1977 року, умови використання згiдно технологiчного регламенту.
Знос (тис. грн.)
будiвлi та споруди виробничого призначення 39235
не виробничого призначення 0
машини та обладнання виробничого призначення 101265
не виробничого призначення 3
транспортнi засоби виробничого призначення 690
не виробничого призначення 1
iншi виробничого призначення 2675
не виробничого призначення 39
Ступiнь зносу по групам:
- будiвлi та споруди 64 %
- машини та обладнання 86 %
- транспортнi засоби 26 %
- iншi 26 %
Ступiнь зносу по групам основних засобiв невиробничого призначення:
- будiвлi та споруди 0 %
- машини та обладнання 3 %
- транспортнi засоби 11 %
- iншi 8 %
Ступiнь використання за всiма групами 100 %.
Протягом 2013 року вибуло основних засобiв разом на 119 тис. грн. З них: 5 тис. грн. - машини та обладнання; 55 тис. грн. -транспортнi засоби; 59 тис. грн. -iнструменти, прилади, iнвентар (меблi).
Протягом 2013 року надiйшло основних засобiв на суму 33 тис. грн. З них: 28 тис. грн - машини таобладнання; 5 тис. грн. - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
На основнi засоби пiдприємства обмежень на використання немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 50610.000 50299.000
Статутний капітал (тис. грн.) 1.200 1.200
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1.200 1.200
Опис Протягом звiтного перiоду у товариствi змiни в облiковiй полiтицi не вiдбувались, але протягом року було виправлено помилки, що вiдносяться до минулих перiодiв.
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 07.02.2013р. №73. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(50610.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1.200 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 126.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 496.000 X X
Інші зобов'язання X 10959.000 X X
Усього зобов'язань X 11585.000 X X
Опис: Поточнi податковi зобов'язання, якi виникли з заборгованостi плати за надра - 39 тис. грн., податку на додану вартiсть - 58 тис. грн., податку з доходiв фiзiчних осiб - 11 тис. грн., iнших податкiв та зборiв - 18 тис. грн., страхування -38 тис. грн., iнша заборгованiсть перед споживачами продукцiї у порiвняннi з минулим роком склала 172 тис. грн., з оплати працi 832 тис. грн., роялтi 9686 тис. грн., iнша заборгованiсть перед постачальниками за товари, роботи послуги - 136 тис. грн., фiнансова допомога на зворотнiй основi - 496 тис. грн., iншi зобов'язання - 95 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Крейда код за НПП 14.12.20.100 21006.00 т. 11815.00 100.00 20966.00 т. 11718.00 83.08

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 крейда комова (сировина) 6.8
2 допомiжнi матерiали 10.0
3 пальне технологiчне 17.8
4 Електроенергiя 19.4
9 адмiнiстративнi витрати 9.6
10 загальновиробничi витрати 15.5
11 витрати на збут 14.5

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
30.04.2013 30.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕЙТIНГ" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23913424
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61001, м. Харкiв, просп. Гагарiна, 20
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1225 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): - Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Не створено жодного комiтету
Інші (запишіть) Не створено

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вища освыта X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Ні Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитора не було включено до реєстру аудиторських фiрм якi мають право проводити обов'язковий аудит.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Пiдприємство не планує залучення iнвестицiй

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство власного кодексу не має

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiю не опрелюднено
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Слов'янский крейдо-вапняний завод" за ЄДРПОУ 00290587
Територія за КОАТУУ 1424256500
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 23.52
Середня кількість працівників 106
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 84162 Донецька обл., Слов'янський р-н, смт. Черкаське
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1016 843 0
первісна вартість 1001 4780 4795 0
накопичена амортизація 1002 3764 3952 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 9574 9574 0
Основні засоби: 1010 48870 48706 0
первісна вартість 1011 192700 192614 0
знос 1012 143830 143908 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 55 55 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 59515 59178 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 1249 1288 0
Виробничі запаси 1101 734 647 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 510 636 0
Товари 1104 5 5 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 355 470 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 42 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 141 138 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 105 81 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 105 81 0
Витрати майбутніх періодів 1170 552 548 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 466 492 0
Усього за розділом II 1195 2910 3017 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 62425 62195 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 1 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 34553 34553 0
Додатковий капітал 1410 11686 11686 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4059 4370 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 50299 50610 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 10656 10318 0
за розрахунками з бюджетом 1620 156 126 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 65 38 0
за розрахунками з оплати праці 1630 946 832 0
за одержаними авансами 1635 234 172 0
за розрахунками з учасниками 1640 4 4 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 65 95 0
Усього за розділом IІІ 1695 12126 11585 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 62425 62195 0

Примітки На балансi пiдприємства враховуються активи, що визнанi нематерiальними активами вiдповiдно до П(С)БО-8 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 18.10.1999 р. № 242.
Пiдприємством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв НМА на дату балансу - 31.12.2013 р., оскiльки їхня залишкова вартiсть не вiдрiзнялась вiд справедливої вартостi на дату балансу й у вiдношеннi їх не iснує активний ринок (п.19 П(С)БО-8).
Протягом звiтного року було виправлено помилки, що вiдносяться до минулих перiодiв.
Пiдприємством прийняте рiшення про застосування прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї виходячи з термiна корисного використання конкретного виду нематерiального активу (п. 27 П(С)БО-8). За 2013 рiк нараховано амортизацiї 188 тис.грн.
Протягом року у состав нематерiальних активiв надiйшло - права користування природними ресурсами - 15 тис. грн..
Станом на 31.12.2013 р. на балансi Товариства облiковувалось нематерiальних активiв на 4795 тис.грн., у тому числi :
- права користування природними ресурсами - 2969 тис.грн.;
- права на знаки для товарiв i послуг - 1 тис.грн.;
- права на об'єкти промислової власностi - 104 тис.грн.;
- авторськi та сумiжнi з ними права - 1718 тис.грн.;
- iншi нематерiальнi активи, тощо - 3 тис.грн..
На балансi Товариства облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї у сумi 9574 тис.грн. на початок року та 9574 тис.грн. - на кiнець року (придбанi, але не введенi до експлуатацiї основнi виробничi фонди /комплексна лiнiя виробництва високоякiсної крейди/). Незавершеного капiтального будiвництва на початок i кiнець року у Товариства немає.
Пiдприємством проведено аналiз та класифiкацiя основних засобiв на предмет вiдповiдностi їх вимогам П(С)БО -7 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", за-твердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000 р. № 92, тобто визначенi об'єкти ОЗ, що признаються активами.
Ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.2013 р. складала 74,7 % вiд первiсної вартостi. Пiдприємством вiдповiдно до п.26. П(С)БО-7 обрано виробничий метод нарахування амортизацiї (метод суми одиниць продукцiї) основних засобiв. За 2013 рiк нараховано амортизацiї 126 тис.грн..
Протягом 2013 року вибуло основних засобiв, якi не вiдповiдають вимогам визначення активу (за наявностi фiзичного та морального зносу) та реалiзовано разом на 119 тис.грн. - (машини та обладнання - 5 тис.грн.; транспортнi засоби - 55 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 59 тис.грн..).
Протягом 2013 року надiйшло основних засобiв - 33 тис.грн. (машини та обладнання - 28 тис. грн., малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 5 тис. грн.).
Пiдприємством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10 %) не вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО-7).
Всi витрати на ремонт основних засобiв протягом року вiднесенi на витрати операцiйної дiяльностi. Орендованих основних засобiв в наявностi у Товариства немає.
Проведено аналiз довгострокових фiнансових вкладень та визначено, що в балансi данi активи повиннi бути класифiкованi, як довгостроковi активи та вiдображатися по собiвартостi. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не провадилась, оскiльки для них не iснує активного ринку. Оскiльки сума придбаних голосiв об'єкту iнвестування лiчила менш нiж 25 % голосiв, то вказанi iнвестицiї вiдображенi в балансi по статтi : "iншi фiнансовi iнвестицiї" - на початок року та на кiнець року в сумi 55,0 тис.грн.
Згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 28.12.2000 р. № 353. Товариством проведено аналiз рiзницi мiж прибутком податковим та прибутком облiковим за 2013 рiк з метою виявлення тимчасових та постiйних рiзниць.
Зроблено аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям згiдно з П(С)БО - 9, у ходi якого не встановлено застарiлих i негожих до експлуатацiї запасiв. Запаси вiдображенi у фiнансовiй звiтностi по нижчiй з оцiнок (собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї) - по собiвартостi (по закупiвельнiй вартостi на дату оприбуткування). Для облiку вибуття запасiв використовувався метод ФIФО.
Значну частину запасiв складають сировина i матерiали, що є динамiчними, швидко обертаються, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. На початок року вiдображено у балансi виробничих запасiв 734 - тис.грн., на кiнець року - 647 тис.грн.; готової продукцiї - 510 тис.грн. на початок року та636 тис.грн. - на кiнець року.; товари - 5 тис.грн. на початок та 5 тис.грн. на кiнець року.
На дату балансу проведена iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi за 2013 рiк, яка пiдтвердила реальнiсть розмiру заборгованостi, вiдбитої у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "СКВЗ". Проведений аналiз дебiторської заборгованостi дозволив визнати всю дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що значиться на балансi пiдприємства в сумi 355 тис.грн. на початок року, та 470 тис.грн. - на кiнець року, у складi активiв.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строках непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу, який становить 12 мiсяцiв. По строках непогашення ця заборгованiсть склала :
До 12 мiсяцiв - 464 тис.грн.;
До 12-18 мiсяцiв - 0 тис.грн.;
До 18-36 мiсяцiв - 6 тис.грн.;
Разом - 470 тис.грн.
Для дебiторської заборгованостi, що визнана у складi активiв, виходячи з фахового судження керiвництва пiдприємства про питому вагу сумнiвних i безнадiйних боргiв у валовiй сумi дебiторської заборгованостi, вiдповiдно до П(С)БО-10, протягом звiтного року начислявся резерв сумнiвних боргiв виходячи з методу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Протягом 2013 року дебiторська заборгованiсть в сумi 27 тис.грн. була визнана безнадiйною i списана за рахунок резерву сумнiвних боргiв.
На дату балансу резерв сумнiвних боргiв пiдприємством не начислявся, оскiльки коефiцiєнт сумнiвностi по окремим дебiторам визначено рiвним нулю.
Дебiторська заборгованiсть Товариства по розрахункам з бюджетом склала на початок року - 42 тис.грн., на кiнець року - 0 тис.грн.
Сума iншої поточної дебiторської заборгованостi склала 141 тис.грн. на початок року та 138 тис.грн. на кiнець року (за матерiали - 6 тис. грн., послуги та ел. енергiя - 117 тис. грн., та iншi - 15 тис. грн.).
При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi є кошти 105 тис.грн. на початок року та 81 тис.грн. - на кiнець року на банкiвських рахунках, що вiдповiдають критерiям визначення П(С)БО 4. На пiдприємствi вiдсутнi кошти, що не можуть бути використанi протягом 12 мiсяцiв iз дати балансу внаслiдок яких небудь обмежень.
До iнших оборотних активiв у балансi вiднесенi залишки по рахунках643 "Податковi зобов'язання" та 644 "Податковий кредит" (466 тис.грн. на початок року та 492 тис.грн. - на кiнець року).
Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо по рах.39 "Витрати майбутнiх перiодiв" (витрати на пiдготовчi та вскришнi роботи у сумi 552 тис.грн. - на початок i 548 тис.грн. - на кiнець звiтного перiоду) визнано, як актив, вiдбитий по статтi балансу "Витрати майбутнiх перiодiв".
Статутний капiтал Товариства - зафiксована в установчих документах загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту та вiдображений в Балансi у розмiрi 1,2 тис.грн.. Статутний капiтал Товариства на дату Балансу - 31.12.2013 р. - заявлений дорiвнює сплаченому.
Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'я-зань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 р. № 291 на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал".
Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2013 р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по ко-жному акцiонеру (учаснику) Товариства.
Залишки фонду iндексацiї балансової вартостi та переоцiнки ОЗ (результати декiлькох обов'язкових дооцiнок основних засобiв, якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року) , фонду переоцiнки ТМЦ, а також фонду вартостi майна, яке не пiдлягає приватизацiї на початок та на кiнець року у сумi 46239 тис.грн. вiдбито по статтях "Капiтал у дооцiнках" та "Додатковий капiтал". До складу додаткового капiталу увiйшли основнi засоби якi було поставлено на баланс пiдприємства (живильник осередковий 10. 217 тис. грн., конвеєр стрiчковий - 13.77 тис. грн., щогла 3,469 тис. грн., кран стрiловий СКГ-40 - 54.833 тис. грн., житловий будинок с. Синичено 11.94 тис. грн. та iнш.)
Iншi змiни протягом звiтного перiоду у додатковому капiталi не вiдбувалися.
Протягом року Товариством не провадились операцiї придбання-продажу акцiй власної емiсiї.
На кiнець звiтного перiоду неоплачений капiтал вiдсутнiй.
Нерозподiлений прибуток (збиток) на кiнець року визначено пiсля завершення пiдготовки Звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк - отримано чистий прибуток у розмiрi 311 тис.грн. (ряд. 2350 ф.2 за 2013 р.), таким чином збiльшено балансовий нерозподiлений прибуток до 4370 тис.грн. (рах.441).
На початок року резервний капiтал на пiдприємствi не сформовано. Протягом року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося.
Протягом звiтного перiоду пiдприємством не формувалися забезпечення наступних витрат i платежiв. Залишкiв забезпечень на кiнець року немає.
Довгостроковi заборгованiстi по банкiвським кредитам Товариства вiдсутнi.
Векселя, виданi Товариством, та не погашенi на дату балансу - вiдсутнi.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшелась на 338 тис.грн. та склала на дату балансу 10318 тис.грн. (роялтi - 9686 тис. грн.)
Поточнi зобов'язання за розрахунками з авансiв одержаних склали на дату балансу172 тис.грн.
Зобов'язання по розрахункам з бюджетом склали на дату балансу 126 тис.грн.
Поточнi зобов'язання по розрахункам зi страхування склали на дату балансу 38 тис.грн.
Поточнi зобов'язання з оплати працi склали на кiнець звiтного року 832 тис.грн.
Поточнi зобов'язання по розрахункам з учасниками не змiнилися протягом року та склали на кiнець року 4 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть по iншим поточним зобов'язанням склала на дату балансу - 95 тис.грн.( заборгованiсть пiдприємства по пiдзвiтним особам /рах.372/)
Керівник Стрельцов Володимир Iзосимович
Головний бухгалтер Iсик Людмила Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Слов'янский крейдо-вапняний завод" за ЄДРПОУ 00290587
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11733 9930
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 8422 ) ( 7509 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

3311

2421
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 9 24
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1082 ) ( 1617 )
Витрати на збут 2150 ( 1634 ) ( 1322 )
Інші операційні витрати 2180 ( 46 ) ( 83 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

558

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 577 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 6 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 253 ) ( 253 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

311

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 830 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 52
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

311

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 778 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 311 -778

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 6944 6152
Витрати на оплату праці 2505 2326 2442
Відрахування на соціальні заходи 2510 987 1062
Амортизація 2515 314 305
Інші операційні витрати 2520 613 570
Разом 2550 11184 10531

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 24014 24014
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 24014 24014
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 12.95078 -32.3977
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 12.95078 -32.3977
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Для упорядкування роздiлу I Звiту за формою, передбаченою НПБУ-1, за даними бухгалтерського облiку визначенi показники по статтях звiту :
- у рядку 2000 звiту вiдображений чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), - 11733 тис.грн..
- у статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцi(товарiв, робiт, послуг)ї" по рядку 2050 звiту включенi матерiальнi витрати (сировина, матерiали, енергоносiї), пряма заробiтна плата з нарахуваннями, виробничi накладнi витрати - 8422 тис.грн.
- у статтi "Iншi операцiйнi доходи" по рядку 2120 в сумi 9 тис.грн. включенi доходи, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, в тому числi - доходи вiд операцiйної аренди активiв - 2 тис. грн.; доходи вiд операцiйної курсової рiзницi - 1 тис.грн.; iншi операцiйнi доходи - 6 тис. грн..
- у статтi "Адмiнiстративнi витрати" по рядку 2130 звiту включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного року - 1082 тис.грн.;
- у статтi "Витрати на збут" по рядку 2150 звiту включенi витрати, пов'язанi зi збутом товарної продукцiї, що виробляється пiдприємством - витрати на утримання пiдроздiлiв збиту, доставку продукцiї споживачам - 1634 тис.грн.;
- у статтi "Iншi операцiйнi витрати" по рядку 2180 в сумi 46 тис.грн. включенi витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, в тому числi - витрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 1 тис.грн.; штрафи, пенi, неустойки - 1 тис. грн.; iншi операцiйнi витрати - 44 тис. грн..
- у статтi "Iншi витрати" по рядку 2270 вiдображенi витрати протягом поточного року, не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства в сумi 253 тис.грн.
Оголошенi та не виплаченi дивiденди за 2013 рiк на пiдприємствi вiдсутнi.
Керівник Стрельцов Володимир Iзосимович
Головний бухгалтер Iсик Людмила Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Слов'янский крейдо-вапняний завод" за ЄДРПОУ 00290587
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

14103

11994
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 3 24
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 2 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 462 132
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 8737 )

( 7692 )
Праці 3105 ( 2050 ) ( 1557 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1086 ) ( 1119 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1965 ) ( 1590 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 976 ) ( 774 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 989 ) ( 815 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 201 ) ( 158 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 3 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 496 ) ( 23 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 33 11
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 57 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -57 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -24 11
Залишок коштів на початок року 3405 105 94
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 81 105

Примітки Прямування коштiв у результатi операцiйної дiяльностi визначалась за сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку:
1. У рядку 3000 звiту включенi грошовi надходження вiд основної дiяльностi, тобто вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) з урахуванням непрямих податкiв (податку на додану вартiсть) 14103 тис.грн.
2. У рядку3010 включенi грошовi кошти одержанi вiд Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, для здiйснення сплати матерiального забезпечення по тимчасовiй непрацездатностi за рахунок коштiв Фонду соцiального страхування - 3 тис. грн.
3. У рядку 3025 включенi надходження вiд вiдсоткiв за залишком коштiв на поточних рахунках за договорами банкiвського рохунка - 1 тис. грн.
4. У рядку 3040 включенi надходження вiд операцiйної оренди - 2 тис. грн.
5. У рядку 3095 звiту включенi iншi надходження грошових коштiв (поворотна фiнансова допомога 460 тис. грн., iншi надходження - 2 тис. грн.).
6. У рядку 3100 звiту включенi грошовi кошти сплаченi постачальникам та пiдрядникам за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi прийнятi роботи та наданi послуги 8737 тис.грн.
7. У рядку 3105 включенi витраченi грошовi кошти на виплати працiвникам заробiтної плати, допомоги - 2050 тис. грн.
8. У рядку 3110 вiдображена сума сплачеогоєдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування 1086 тис.грн.
9. У рядку 3115 вiдображена загальна сума сплачених до бюджету податкiв i зборiвiв - 1965 тис. грн.
10. У рядку 3117 включена сума сплаченого до бюджету податку на додану вартiсть 976 тис.грн.
11.У рядку 3118 включена сума сплачених податкiв i зборiв (крiм ПДВ, податку на прибуток, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування) 989 тис. грн.
12. У рядку 3140 включенi суми попередньої оплати та авнсових платежiв, якi пiдприєство повернуло покупцям - 201 тис.грн.
13. У рядку 3145 вiдображена сума сплачених цiльових внескiв матерiального забезпечення по тимчасовiй непрацездатностi - 5 тис. грн.
14. У рядку 3190 включена сума грошових коштiв на iншi напрямки операцiйної дiяльностi - 496 тис. грн.
15 У рядку 3195 вказана рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв 33 тис. грн.
16. У рядку 3260 вiдображено виплати грошових коштiв для придбання необоротних активiв у сумi - 57 тис. грн.
17 У рядку 3405 вказаний залишок грошових коштiв на початок року 105 тис.грн.
18 У рядку 3415 квазаний залишок грошовихє коштiв на кiнець року 81 тис. грн.
Керівник Стрельцов Володимир Iзосимович
Головний бухгалтер Iсик Людмила Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Слов'янский крейдо-вапняний завод" за ЄДРПОУ 00290587
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Не заповнено оскiльки даним методом не користувались.
Керівник Стрельцов Володир Iзосимович
Головний бухгалтер Iсик Людмила Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Слов'янский крейдо-вапняний завод" за ЄДРПОУ 00290587
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1 34553 11686 0 4062 0 0 50302
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -3 -3 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1 34553 11686 0 4059 0 0 50299
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 311 0 0 311
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 311 0 0 311
Залишок на кінець року 4300 1 34553 11686 0 4370 0 0 50610

Примітки Протягом звiтного перiоду у товариствi змiни в облiковiй полiтицi не вiдбувалися, але протягом року було виправлено помилки, що вiдносяться до минулих перiодiв, тому Товариством проведене коригування прибутку на початок року на суму 3 тис.грн. Згiдно вимог НПБУ Товариством було скориговано вступний Баланс станом на 01.01.2013 р.
1. У сiчнi та лютому 2013 року були проведена документацiя за 2012 рiк (послуги якi надано у 2012 роцi, але документи отримано у 2013 роцi,
2. Виправлення проведенi по рахунку 39 "Витрати майбутнiх перiодiв за 2010, 2011, 2012 роки, згiдно розрахунку витрат по ПГР,
3. У груднi 2012 року помилково нарахована двiчi штрафна санкцiя по пдфо згiдно акта перевiрки в сумi 2550, корегування проведено у сiчнi 2013 року).
У плинi звiтного перiоду пiдприємство одержало прибуток в сумi 311 тис.грн. (данi Звiту про фiнансовi результати за звiтний перiод ряд.2350), який збiльшив нерозподiлений прибуток Товариства на кiнець 2013 року до 4370 тис.грн..
Розмiр Статутного фонду Товариства вiдповiдає статутним документам i складає 1200 (Одна тисяча двiстi гривень) 70 копiйок, що роздiлений на 24014 (Двадцять чотири тисячi чотирнад-цять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0-05 грн..
За станом на 31.12.2013 р. неоплачена частина капiталу вiдсутня.
Протягом року товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї, а також операцiї продажу акцiй власної емiсiї. Фiнансовий результат викупу та продажу акцiй власної емiсiї вiдображено у бухгалтерському облiку достовiрно та в повному обсязi.
На дату балансу не облiковуються викупленi та не розмiщенi акцiї власної емiсiї.
Змiн у плинi звiтного перiоду в кiлькостi акцiй, що знаходяться в обертi, не вiдбувалося. Привiлеї й обмеження, пов'язанi з акцiями, у тому числi обмеження щодо розподiлу дивiдендiв i повернення капiталу, вiдсутнi.
Акцiй, що належать самому товариству, немає.
Акцiй, зарезервованих для випуску вiдповiдно до опцiонiв i iнших контрактiв, немає.
Кумулятивнi привiлейованi акцiї вiдсутнi.
Керівник Стрельцов Володимир Iзосимович
Головний бухгалтер Iсик Людмила Миколаївна