Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Стрельцов Володимир Iзосимович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

21.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00290587

4. Місцезнаходження

Донецька , Слов'янський, 84162, смт. Черкаське, не має

5. Міжміський код, телефон та факс

(067) 621-67-86 (067) 621-64-87

6. Електронна поштова адреса

Pratskvz@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2015

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

ЦIННI ПАПЕРИ УКРАЇНИ 74

 

24.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.smiz.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

п. 3 Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
п. 4 Посада корпоративного секретаря на товариствi не створювалась.
п. 5 Iнформацiя про рейтинговi агенства не заповнювалась оскiльки товариство не користується послугами рейтингових агенств.
п. 6 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
п. 10 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
п. 11 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
п. 12 2) Товариство не проводило випуску облiгацiй.
п. 12 3) Товариство не проводило випуску iнших цiнних паперiв.
п. 12 4) Товариство не має похiдних цiнних паперiв.
п. 12 5) Протягом звiтного року товариство не проводило викуп власних акцiй.
п. 13 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
п. 15 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
п. 16 Особливої iнформацiї протягом звiтного року не виникало
п. 18 Товариство не проводило випуску iпотечних облiгацiй.
п. 19 Оскiльки товариство не проводило випуску iпотечних облiгацiй - склад, структура i розмiр iпотечного покриття вiдсутнi.
п. 20 Товариство не має кредитних договорiв (договорiв позик).
п. 21 Товариство i не проводило випуску iпотечних сертифiкатiв.
п. 22 Товариство не має iпотечних активiв.
п. 23 ФОН i не створювалось.
п. 24 Товариство не проводило випуску сертифiкатiв ФОН.
п. 25 Осiб якiб володiли сертифiкатами ФОН не має.
п. 26 Розрахунок чистих активiв ФОН не проводився, оскiльки ФОН у 2014 роцi не створювалось.
п. 27 Правила ФОН не розроблялись.
п. 29 Не заповнюється емiтентами якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватних (закритих)акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв вiдповiдно до Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р.
п. 31 Рiчна фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами не готувалась.
п. 32 Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнювався, оскiльки товариство не проводило емiсiї цiльових облiгацiй.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01334383

3. Дата проведення державної реєстрації

08.12.1994

4. Територія (область)

Донецька

5. Статутний капітал (грн)

1200.70

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

102

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

10. Органи управління підприємства

Не заповнюють акцiонернi товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ТВБВ №10020/0487 фiлiї - Харкiвського обласного управлiння ПАТ «Ощадбанк»

2) МФО банку

351823

3) поточний рахунок

26000300354862

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ТВБВ №10020/0487 фiлiї - Харкiвського обласного управлiння ПАТ «Ощадбанк»

5) МФО банку

351823

6) поточний рахунок

26000300354862

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Видобування крейди придатної для виробництва будiвельного вапна

513

23.04.1996

Державна служба геологiї та надр України

23.04.2016

Опис

Лiцензiя (спецiальний дозвiл) видана строком на 20 рокiв. По закiнченню строку дiї планується подовження спцiального дозволу

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки

1571.11.14-14.12.0

05.09.2011

Держгiрпромнагляд

05.09.2016

Опис

Дозвiл на проведення робiт та експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки у гiрничьому цеху пiдприємства. По закiнченню термiну дiї дозволу планується продовження термiну дiї дозволу.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки

0547.12.14

21.03.2012

Держгiрпромнагляд

21.03.2017

Опис

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки на територiю промислового майданчика пiдприємства. По закiнчення строку дiї дозволу планується подовження термiну дiї.

 

Водокористуванння

УКР-ДОН-5667

25.09.2013

Департамент екологiї та природних ресiрсiв Донецької обласної державної адмiнiстрацiї

01.09.2016

Опис

Дозвiл на спецiальне водокористування видобування питної води для власних потреб, та скид очищених стiчних вод до поверхневого водного об'єкту. По закiнченню термiну дiї дозволу планується продовжити термiн дiї дозволу

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Замiсник Голови Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Павенко Олександр Панасович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища, Харкiвський Державний Унiверситет, економiка пiдрприємства

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Жан"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2013 Три роки

9) Опис

Зобов"язаний: - укладення трудових контрактiв з посадовими особами Товариства (Директором, його заступниками, особами, визначеними по пiдлеглостi вiдповiдно до структури управлiння);
делегування частини своїх повноважень Директоровi Товариства на пiдставi рiшень Наглядової Ради з визначенням термiну таких повноважень;
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- обрання та вiдкликання повноважень Директора;
- затвердження умов цивiльно-правових, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року) та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 цього Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Вперше було обрано 26.04.2010р.
Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 45 рокiв.
Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- Директор ТОВ "Жан".
В даний час обiймає посаду Замiсника Голови Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ".
за сумiцниством - приватний пiдприємець, м. Словянськ Довженко 8.
Змiн протягом року щодо займаної посадиi не вiдбувалось.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iсик Людмила Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Краматорський комерцiйний технiкум, Словянський державний педагогiчний унiверсiтет, економiст бухгалтер

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод" заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.09.2009 Без обмеження строку дiї повноважень

9) Опис

Зобов"язаний:
- своєчасно та квалiфiковано виконувати свої функцiональнi обов'язки;
- здiйснювати методичне керiвництво i координацiю дiяльностi роботи всiх дiлянок пiдприємства з розробки перспективних i поточних планiв, а також заходи по вдосконаленню господарського механiзму, економiчної роботи, виявлення та використання внутрiшньогосподарських резервiв;
- органiзовувати фiнансову дiяльнiсть пiдприємства з метою забезпечення фiнансовими ресурсами завдань плану, своєчасностi платежiв по зобов'язанням у бюджети вiдповiдних рiвнiв;
- визначати розмiри доходiв i витрат, кредитнi взаємовiдносини;
- органiзовувати впровадження та функцiонування програмного продукту 1С: Пiдприємство, в сферi бухгалтерського, податкового облiку та аналiзу господарської дiяльностi, рацiональної бухгалтерської та облiкової документацiї, що застосовується на пiдприємствi;
- удосконалювати методи фiнансового управлiння пiдприємством;
- впроваджувати iнновацiйнi програмнi продукти фiнансового менеджменту, облiку та звiтностi;
- будувати стабiльнi вiдносини з банкiвськими структурами щодо можливого залучення короткострокового i довгострокового капiталу;
- визначити можливiсть використання альтернативних фiнансових стратегiй;
- контролювати "робочий капiтал", гнучкiсть структури капiталу, витрати;
- керувати роботою по своєчасному формуванню договiрних вiдносин з постачальниками i споживачами до 01 грудня поточного року;
- органiзовувати та аналiзувати процес укладання та переукладання договорiв зi стратегiчними партнерами виробництва при можливих змiн умов спiвпрацi;
- контролювати виконання законодавчих актiв України щодо фiнансової дiяльностi пiдприємства;
- забезпечувати та стимулювати виконання прогнозу надходжень грошових коштiв вiд споживачiв;
- вивчати, аналiзувати i оцiнювати ситуацiю на ринку по стратегiчним споживачам;
- здiйснювати керiвництво по формуванню фiнансового плану на наступний рiк до 15 грудня поточного року;
- органiзовувати i контролювати економiчний супровiд фiнансової та господарської дiяльностi пiдприємства;
- вiдстежувати змiну фiнансового ринку i стратегiй фiнансових iнститутiв;
- контролювати виконання договiрних вiдносин з пiдрядними органiзацiями та постачальниками в рамках певної даним контрактом сфери вiдповiдальностi;
- визначати посадовi права та обов'язки працiвникiв бухгалтерiї; беззастережно виконувати вимоги, вказiвки i розпорядження Адмiнiстрацiї, якi мають вiдношення до виконання Працiвником функцiй, передбачених цим контрактом, якщо цi вимоги, вказiвки i розпорядження не суперечать умовам контракту i чинному законодавству;
- виконувати всi функцiональнi вимоги, визначенi Положенням про пiдроздiл та посадовою iнструкцiєю по данiй професiї;
- вивчати, опановувати i здiйснювати робочi процеси вiдповiдно до вимог iнтегрованої системи менеджменту якостi та екологiї вiдповiдної стандартам 180 -9001 i 180 14001;
- володiти навичками роботи з програмним забезпеченням на ПК в рамках локальної мережi ПрАТ "СКВЗ;
- постiйно пiдвищувати рiвень знань, як за межами пiдприємства, так i шляхом самоосвiти;
- нести вiдповiдальнiсть за розвиток i формування кадрового потенцiалу у пiдпорядкованому пiдроздiлi;
- виконувати трудовий розпорядок, правила охорони працi та технiки безпеки, мати навички володiння органiзацiйною технiкою;
- дотримуватися конфiденцiйностi та комерцiйну таємницю, вiдноситься до його посадових обов'язкiв i роботi суспiльства в цiлому;
- брати участь у здiйсненнi iдентифiкацiї та ранжуваннi екологiчних аспектiв пiдроздiлу.
- контролювати дотримання пiдлеглими виконання Природоохоронною полiтики, процедур iнтегрованої системи менеджменту якостi та екологiї;
Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 18 рокiв. В даний час обiймає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "СКВЗ".
Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод" - заступник головного бухгалтера.
На iнших пiдприємствах посад не займає.
Змiн протягом року щодо займаної посади не вiдбувалось.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядовоi Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савченко Ганна Якiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Харкiвський Український полiтехнiчний iнститут, хiмiчна технологiя керамiки та огнеупорiв

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Слов`янський керамiчний комбiнат, Зам. директора з якостi, керiвник ВТК, керiвник вiддiлу маркетингу до 2005 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2013 Три роки

9) Опис

Зобов"язаний: - - укладення трудових контрактiв з посадовими особами Товариства (Директором, його заступниками, особами, визначеними по пiдлеглостi вiдповiдно до структури управлiння);
делегування частини своїх повноважень Директоровi Товариства на пiдставi рiшень Наглядової Ради з визначенням термiну таких повноважень;
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- обрання та вiдкликання повноважень Директора;
- затвердження умов цивiльно-правових, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року) та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 цього Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Вперше було обрано 05.08.2005р.
Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 47 рокiв.
Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- Керiвник офiсу
В даний час обiймає посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ".
За сумiцниством займає посаду керiвника представництва ПрАТ "СКВЗ" в м. Слов'янськ.
Змiн протягом року щодо займаної посади не вiдбувалось.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавала

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї (Ревiзор)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Копил Вiталiй Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1984

5) освіта**

Рiвненський унiверситет водного господарства Експерт з екологiї

6) стаж роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Слов'янський крейдовапняний завод" iнженер-еколог

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2013 Без обмеження строку дiї повноважень

9) Опис

Згiдно Статуту Товариства одноособово виконує обов'яки Голови Ревiзiйної комiссiї (Ревiзора). Зобов"язаний 1) брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
3) своєчасно надавати виконавчому органу, Наглядовiй Радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 8 рокiв.
Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- Головний спецiалiст з органiзацiї управлiння якiстю виконуваних робiт та екологiї.
В даний час обiймає посаду Голови ревiзiйної комiссiї (Ревiзора) ПрАТ "СКВЗ".
Посад на iнших пiдприємствах не займає.
Змiн протягом року щодо займаної посади не вiдбувалось.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрельцов Володимир Iзосимович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Донбаський iнститут технiки та менеджменту

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПП Укрметиз, директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.08.2011 Без обмеження строку дiї повноважень

9) Опис

Зобов'язаний 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
6) щоквартально надавати до чергового засiдання Наглядової Ради звiт про свою роботу, надавати Наглядовiй Радi всю необхiдну iнформацiю про проведену роботу за мiрою необхiдностi.
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
5) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
6) щоквартально надавати до чергового засiдання Наглядової Ради звiт про свою роботу, надавати Наглядовiй Радi всю необхiдну iнформацiю про проведену роботу за мiрою необхiдностi.
Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 25 рокiв. В даний час обiймає посаду Директора ПрАТ "СКВЗ".
Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- Директор ПП Укрметиз.
Змiни протягом року у займанiй посадi не вiдбувалось.
На iнших пiдприємствах жодних посад не займає.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савченко Володимир Iллiч

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища, краматорський iндустрiальний iнститут, пiдйомно-транспортнi машини та обладнання

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Слов'янський керамiчний комбiнат, голова профкому до 1998 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2013 Три роки

9) Опис

Зобов"язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства, керуватися в своїх дiях Законодавством України, особисто брати участь у чергових та позачергових засiданнях Ради, дотримуватись встановлених в Товариствi Правил, виступати у разi необхiдностi iнiцiатором позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок, складати трудовi контракти з посадовими особами, визначати умови оплати працi посадових осiб. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв.
- укладення трудових контрактiв з посадовими особами Товариства (Директором, його заступниками, особами, визначеними по пiдлеглостi вiдповiдно до структури управлiння);
делегування частини своїх повноважень Директоровi Товариства на пiдставi рiшень Наглядової Ради з визначенням термiну таких повноважень;
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;
- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- обрання та вiдкликання повноважень Директора;
- затвердження умов цивiльно-правових, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року) та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 цього Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року), пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" (№514-VI вiд 17.09.2008 року);
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом акцiонерного товариства.
Вперше було обрано 27.11.1998р.
Посадова особа судимостей не має за корисливi та посадовi злочини. Загальний стаж роботи 50 рокiв.
Поперерднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
Голова Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ"
В даний час обiймає посаду Голови Наглядової Ради ПрАТ "СКВЗ".
На iнших пiдприємствах жодних посад не займає.
Змiн протягом року щодо займаної посади не вiдбувалось.
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Замiсник Голови Наглядової Ради

Павенко Олександр Панасович

не отримано згоди

0

0.00000000000

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Iсик Людмила Миколаївна

не отримано згоди

0

0.00000000000

0

0

0

0

Члена Наглядової Ради

Савченко Ганна Якiвна

не отримано згоди

0

0.00000000000

0

0

0

0

Директор

Стрельцов Володимир Iзосимович

не отримано згоди

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Наглядової Ради

Савченко Володимир Iллiч

не отримано згоди

20104

83.71783126510

0

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї (Ревiзор)

Копил Вiталiй Сергiйович

не отримано згоди

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Усього

20104

83.71783126510

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа

не отримано згоди

20104

83.71783126510

20104

0

0

0

Фiзична особа

не отримано згоди

3540

14.74140084950

3540

0

0

0

Усього

23644

98.45923211460

23644

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

28.03.2014

Кворум зборів**

83.71

Опис

Порядок денний запропонований на засiданнi Наглядової Ради, пропозицiй до нього не надходило.
До порядку денного зборiв внесено:
1.Обрання голови i секретаря загальних зборiв та затвердження регламенту роботи зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк (звiт директора Стрельцова В.I.).
4. Розподiл прибутку, або збиткiв товариства (звiт головного бухгалтера Iсик Л.М.).
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової Ради, звiту ревiзiйної комiсiї (ревiзора).
6. Про припинення повноважень членiв Наглядової Ради.
7. Обрання членiв Наглядової Ради.
8. Про вчинення значних правочинiв, та правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
Порядком голосування на загальних зборах згiдно статтi 43 пункту 1 вважається вiдкрите голосування.
Розглянувши питання порядку денного, збори вирiшили:
1.Обрати Головою чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» Савченко Володимира Iллiча. Секретарем чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» обрати Копил Вiталiя Сергiйовича. Затвердити регламент роботи зборiв.
2.Обрати лiчильну комiсiю чергових Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» у наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї – Iсик Людмила Миколаївна
Члени лiчильної комiсiї – Будяк Павло Миколаєвич
3.Затвердити звiт Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк. Директору Стрельцову Володимиру Iзосимовичу звернути увагу при формуваннi звiту Товариства за 2014 рiк на структуру аналiзу. При формуваннi аналiзу повернутися до системного пiдходу, затвердженого iснуючими на пiдприємствi процедурами системи менеджменту. Розробити стратегiю впровадження на пiдприємствi системи TQM.
4.Взяти до уваги iнформацiю головного бухгалтера, та визначити неможливим виплату дивiдендiв вiдповiдно до ст.30 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI. Дати доручення Директору та головному бухгалтеру Товариства вiдшукати резерви для створення резервного фонду у 2014 роцi.
5.Роботу Наглядової Ради за 2013 рiк визнати задовiльною. Вважати фiнансово-господарську дiяльнiсть Приватного акцiонерного товариства «Слов’янський крейдо-вапняний завод» за 2013 рiк економiчно доцiльною.
6.Питання, щодо припинення повноважень членiв Наглядової Ради не розглядалось. Повноваження членiв Наглядової Ради дiють до 30.04.2016р., згiдно рiшення чергових загальних зборiв затвердженого Протоколом загальних зборiв вiд 30.04.2013р. №24.
7.Склад Наглядової Ради залишити без змiн.
8.Зважаючи на значну та довготривалу заборгованiсть акцiонерного товариства по сутi лiцензiйних договорiв вiд 30.05.2001р. та вiд 01.02.2005р., враховуючи ст.70 п.3, п.2; ст.71 п.3 Закону України «Про акцiонернi товариства» за №514-IV вiд 17 вересня 2008 року iз змiнами та доповненнями, з метою подальшої ефективної дiяльностi акцiонерного товариства та пришвидшеного виходу з економiчної та фiнансової кризи, схвалити вчинення значних правочинiв вiдповiдно до сутi лiцензiйних договорiв вiд 30.05.2001р. та вiд 01.02.2005р. на повну суму заборгованостi по них без обмеження граничної вартостi, та по iнших фiнансових зобов’язаннях.
Доручити членам Наглядової Ради здiйснювати вище означенi дiї.
Окрiм того, дати згоду членам Наглядової Ради здiйснювати дiї по господарських, кредитних, та iнших договорах, надання в заставу основних фондiв, майна, майнових прав, земельних дiлянок, договорiв безпроцентних позик, укладати договори задоволення вимог iпотеко утримувача без звернень в судовi, виконавчi та iншi iнстанцiї.
По всiх восьми пунктах порядку денного вiддано «за» - 20104 голосiв, 100 вiдсоткiв присутнiх на зборах голосiв.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.06.2010

117/05/1/10

Донецьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000076244

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.050

24014

1200.700

100.000000000000

Опис

Торгiв на бiржi не проводилось. Розмiщення закрите. Попереднi свiдоцтва скасовано у зв'язку з виходом
нового закону "Про акцiонернi товариства"

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

48238.000

48110.000

0.000

0.000

48110.000

48041.000

будівлі та споруди

22525.000

22460.000

0.000

0.000

22460.000

22420.000

машини та обладнання

16120.000

16099.000

0.000

0.000

16099.000

16086.000

транспортні засоби

2029.000

2005.000

0.000

0.000

2005.000

2002.000

інші

7564.000

7546.000

0.000

0.000

7546.000

7533.000

2. Невиробничого призначення:

632.000

596.000

0.000

0.000

596.000

576.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

115.000

112.000

0.000

0.000

112.000

112.000

транспортні засоби

9.000

8.000

0.000

0.000

8.000

8.000

інші

508.000

476.000

0.000

0.000

476.000

456.000

Усього

48870.000

48706.000

0.000

0.000

48706.000

48617.000

Опис

Первiсна вартiсть (тис. грн.)
будiвлi та споруди виробничого призначення 61695
не виробничого призначення 0
машини та обладнання виробничого призначення 117379
не виробничого призначення 115
транспортнi засоби виробничого призначення 2695
не виробничого призначення 9
iншi виробничого призначення 10215
не виробничого призначення 486
Термiн використання з 1977 року, умови використання згiдно технологiчного регламенту.
Знос (тис. грн.)
будiвлi та споруди виробничого призначення 39275
не виробничого призначення 0
машини та обладнання виробничого призначення 101292
не виробничого призначення 3
транспортнi засоби виробничого призначення 693
не виробничого призначення 1
iншi виробничого призначення 2679
не виробничого призначення 34
Ступiнь зносу по групам:
- будiвлi та споруди 64 %
- машини та обладнання 86 %
- транспортнi засоби 26 %
- iншi 26 %
Ступiнь зносу по групам основних засобiв невиробничого призначення:
- будiвлi та споруди 0 %
- машини та обладнання 3 %
- транспортнi засоби 7 %
- iншi 6 %
Ступiнь використання за всiма групами 100 %.
Протягом 2014 року вибуло основних засобiв разом на 39 тис. грн. З них: 4 тис. грн. - машини та обладнання; 34 тис. грн. -iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); 1 тис. грн. - бiблiотечнi фонди.
Протягом 2014 року надiйшло основних засобiв на суму 19 тис. грн. З них: 19 тис. грн - машини таобладнання.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

50494.000

50608.000

Статутний капітал (тис. грн.)

1.200

1.200

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1.200

1.200

Опис

Протягом звiтного перiоду у товариствi змiни в облiковiй полiтицi не вiдбувались, але протягом року було виправлено помилки, що вiдносяться до минулих перiодiв.
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 07.02.2013р. №73. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(50494.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1.200 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

90.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

478.000

X

X

Інші зобов'язання

X

11281.000

X

X

Усього зобов'язань

X

11849.000

X

X

Опис:

Поточнi податковi зобов'язання, якi виникли з заборгованостi плати за надра - 20 тис. грн., податку на додану вартiсть - 49 тис. грн., податку з доходiв фiзiчних осiб - 15 тис. грн., iнших податкiв та зборiв - 6 тис. грн., страхування -45 тис. грн., iнша заборгованiсть перед споживачами продукцiї у порiвняннi з минулим роком склала 181 тис. грн., з оплати працi 855 тис. грн., роялтi 9686 тис. грн., iнша заборгованiсть перед постачальниками за товари, роботи послуги - 369 тис. грн., фiнансова допомога на зворотнiй основi - 478 тис. грн., iншi зобов'язання - 141 тис. грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Крейда код за НПП 14.12.20.100

12880.00 т.

7394.00

100.00

12771.00 т.

7446.00

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

допомiжнi матерiали

10.3

2

пальне технологiчне

12.9

3

Електроенергiя

17.3

4

адмiнiстративнi витрати

11.9

5

загальновиробничi витрати

20.0

6

витрати на збут

16.9

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕЙТIНГ" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23913424

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61001, м. Харкiв, просп. Гагарiна, 20

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1225 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

- - - -

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводились

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Не створено жодного комiтету

Інші (запишіть)

Не створено

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Вища освiта

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитора не було включено до реєстру аудиторських фiрм якi мають право проводити обов'язковий аудит.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Пiдприємство не планує залучення iнвестицiй

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство власного кодексу не має

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiю не опрелюднено

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод"

за ЄДРПОУ

00290587

Територія

за КОАТУУ

1424256500

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

23.52

Середня кількість працівників

102

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

84162 Донецька обл., Слов'янський р-н, смт. Черкаське

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

843

660

0

первісна вартість

1001

4795

4799

0

накопичена амортизація

1002

3952

4139

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

9574

9574

0

Основні засоби:

1010

48706

48617

0

первісна вартість

1011

192614

192594

0

знос

1012

143908

143977

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0