Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Стрельцов Володимир Iзосимович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2013
(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00290587
1.4 Місцезнаходження емітента
84162, смт. Черкаське, не має
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(067) 621-67-84 (067) 621-64-87
1.6 Електронна поштова адреса емітента
pratskvz@ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 30.04.2013
(дата)
2.2. Повідомлення 83 Бюлетень Цiннi Папери України 03.05.2013
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці smiz.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2013
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.04.2013 звільнено Голова ревiзiйної комiссiї (ревiзор) Iсик Людмила Миколаївна ВА 186127
28.01.1996 Слов'янський РВ УМВС України
0
Зміст інформації:
30 квiтня 2013 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Слов’янський крейдо-вапняний завод" (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 30.04.2013р.) звiльнено з посади Голову ревiзiйної комiсiї (ревiзора) – Iсик Людмилу Миколаївну у зв’язку iз призначенням Iсик Л.М. на посаду головного бухгалтера. Часткою у статутному капiталi не володiє. На момент звiльнення непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
30.04.2013 призначено Голова ревiзiйної комiссiї (ревiзор) Копил Вiталiй Сергiйович ВЕ 345844
24.10.2001 Слов'янским МВ УМВС України
0
Зміст інформації:
30 квiтня 2013 р. на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Слов’янський крейдо-вапняний завод" (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 24 вiд 30.04.2013р.) призначено на посаду Голови ревiзiйної комiсiї (ревiзора) – Копил Вiталiя Сергiйовича. Часткою у статутному капiталi не володiє. На момент призначення непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.